Reference

Izvedba in vodenje del:

Investitor: TRIDANA d.o.o., LJUBLJANA

Objekt: PSO SITULA LJUBLJANA

Vrsta del: Vodenje inženiringa elektro instalacijskih del, ter koordinacija del

Opis: Izgradnja objekta v skupni površini 80.000m2, od tega 226 nadstandardnih stanovanj, 40 lokalov, trgovin, poslovnih prosotorv, 4 nadstropij garažne hiše. Splet http://www.situla.eu/.

 

Investitor: ORBITAL d.o.o., Savska ulica 10, Ljubljana

Objekt: VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI OB BOROVNIŠČICI

Vrsta del: Vodenje vseh elektro instalacijskih del

Opis: Izgradnja 17 stanovnjskih blokov s 196 stanovanji, dveh garaž zunaje ureditve in trafo postaje, za potrebe Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

 

Investitor: OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Ime objekta: Ureditev garderob ob stadionu Rajko Štolfa Sežana

Vrsta del: Izvedba vseh gradbeno, obrtniških in instalacijskih del

Opis: Projekt obsega izvdebo garderobnih prostorov, pokrite tribune in pisarniških prostorov za potrebe NK Tabor, ter izvedbo pisarniških prostorov za potrebe Zavoda ŠTIP Sežana. Objekt je v izvedbi

 

Investitor: LOGO d.o.o. Grosuplje, Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje

Objekt: SAMOPOSTREŽNI BENZINSKI SERVIS ZA TOVORNA VOZILA V SEŽANI

Vrsta del: Projektiranje električnih instalacij in električne opreme faza PID, ter izvedba obrtniških in elektro instalacijskih del

Opis: Izvedba in projekt je obsegal dela na Samopostrežnem benzinskem servisu investitorja LOGO d.o.o. v Sežani. Spletna stran http://www.logo.si/.

 

Investitor: KOMUNALA KOPER d.o.o., Ulica 15 maja 4, Koper

Objekt: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA KOPER DOBAVA IN ZAMENJAVA PREŠE NA OBJEKTU

Vrsta del: Vodenje vseh del pri izvedbi objekta, ter izvedba elektro instalacijskih del

Opis: Zamenjava obstoječe preše na CČN Koper, namestitev tehtnic, priprave polielektrolita, krmiljenja tehnologije, prezrčevanja, klime,…

 

Investitor: SANOLABOR d.d., Leskovškova 4, Ljubljana

Objekt: VKOPANI ZALOGOVNIK ZA LESNE SEKANCE OB KOTLARNI DOMA V ČRNEM VRHU

Vrsta del: Vodenje vseh del pri izvedbi objekta

Opis: Vodenje del pri izvedbi vkopanega zalogovnika za lesne sekance ob obstoječem domu upokojencev v Črnem vrhu

 

Investitor: OBČINA KANAL OB SOČI, Trg Svobode 23, 5213 Kanal

Objekt: KANALIZACIJA IN VODOVOD AVČE – ČISTILNA NAPRAVA AVČE

Vrsta del: Izvedba elektro instalacijskih del

Opis: Izvedba električnih instalacij na ČN Avče

 

Nadzor:

 

Investitor: EOC d.o.o., Kraljeviča Marka 27, 2000 Maribor

Ime objekta: Bencinski servis brez osebja za tovorna vozila v Sežani

Vrsta del: Nadzor nad izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, ter izdelava projektov PID za celoten objekt

Opis: Nadzor in projekt je obsegal dela na samopostrežnem benzinskem servisu investitorja EOC d.o.o., Kraljeviča Marka 27, 2000 Maribor, ter priključka na državno cesto. Spletna stran http://www.ecooil.net/

 

Investitor: JAVNI ZAVOD PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA, Škocjan 2, 6215 Divača

Objekt: I. FAZA PRENOVE SPREJEMNEGA CENTRA PARK ŠKOCJANSKE JAME V MATAVUNU

Vrsta del: Izvedba nadzora po ZGO za GOI dela.

Opis: Rušitev obstoječega objekta, ter izgradnja novega za potrebe Sprejemnega Centra v Parku Škocjanske jame. Splet http://www.park-skocjanske-jame.si/.

 

Investitor: MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA

Objekt: ADAPTACIJA DOMA UPOKOJENCEV SEŽANA – PRENOVA PRITLIČJA

sklop 1 in sklop 2

Vrsta del: Izvedba nadzora po ZGO za elektro instalacijska dela

Opis: Prenova pritličja (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev v Sežani

 

Projekti:

 

Investitor: MINISTRSTVO RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, DUNAJSKA CESTA 47, LJUBLJANA

Ime objekta: RAZSVETLJAVA POSTOJNSKE, ČRNE, PIVKA IN OTOŠKE JAME

Vrsta del: Projektiranje električnih instalacij in električne opreme, gradbenih del in transporotv

Opis: Projekt obsega zamenjavo napajalnih kablov, razdelilnih omar in razsvetljave po celotnih jamah, ter namestitev sistema krmiljenja, preko obstoječih instalacij.

 

Investitor: INKUBATOR d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Ime objekta: INKUBATOR SEŽANA – OBJEKT STARA ISKRA

Vrsta del: Projektiranje električnih instalacij in električne opreme, faze PZI

Opis: Projekt obsega ureditev pisarniških prostorov v objektu Stare Iskre v Sežani.

 

Investitor: PLAMA PUR d.d. PODGRAD, Podgrad 17, Podgrad 6240

Objekt: REGALNO SKLADIŠČE DOLGIH BLOKOV PU PENE

Vrsta del: Izvedba projektov faze PGD, PZI in PID za arhitekturo, vodilne mape in električnih instalacij in električne opreme

Opis: Izgradnja novega regalnega skladišča dolgih blokov PU pene površine objekta 917m2, višine 9,0m, ter priključkov na infrastukturo.

 

Investitor: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 LOGATEC

Objekt: KANALIZACIJA LAZE – ČISTILNA NAPRAVA LAZE

Vrsta del: Izvedba projektov faze PGD in PZI za arhitekturo, gradbene konstrukcije, tehnologije in električnih instalacij in električne opreme

Opis: Projektiranje nove ČN Laze v občini Logatec, kapacitete 300 enot, ter priključkov na komunalno infrastrukturo.

 

Investitor: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, OBČINA SEŽANA

Objekti: JAVNE RAZSVETLJAVE ULIC

Vrsta del: Izvedba projektov faze PGD in PZI električnih instalacij in električne opreme za javno razsvetljavo

Opis: Projektiranje osvetlitev večih občinskih ulic, križišč in krožišč.

 

Investitor: EOC d.o.o., Kraljeviča Marka 27, 2000 Maribor

Ime objekta: Bencinski servis brez osebja za tovorna vozila v Sežani

Vrsta del: Nadzor nad izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del, ter izdelava projektov PID za celoten objekt

Opis: Nadzor in projekt je obsegal dela na samopostrežnem benzinskem servisu investitorja EOC d.o.o., Kraljeviča Marka 27, 2000 Maribor, ter priključka na državno cesto. Spletna stran http://www.ecooil.net/